Zarezerwuj bilet lotniczy

Type

Pasażerowie (12+ lat)

Dorośli

+
{{ adultsValue }}
-

Dzieci (0-11 years)

+
{{ childrenValue }}
-

Niemowlęta (< 2 lat)

+
{{ infantsValue }}
-

{{ validationErrorMessage }}

Flexibility

Cabin Class

Wymagane pole

Wymagane pole

Wymagane pole

9 Tylko wybrane daty Economy

Type

Pasażerowie (12+ lat)

Dorośli

+
{{ adultsValue }}
-

Dzieci (0-11 years)

+
{{ childrenValue }}
-

Niemowlęta (< 2 lat)

+
{{ infantsValue }}
-

{{ validationErrorMessage }}

Flexibility

ClassOptions

Wymagane pole

Wymagane pole

Wymagane pole

Wymagane pole

Szukaj

Wymagane pole

Wymagane pole

Wymagane pole

Wymagane pole

Szukaj

Wymagane pole

Wymagane pole

Wymagane pole

Wymagane pole

Szukaj

Znaleźliśmy następujące pozycje {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} oraz {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} dla '{{ searchTerm }}'

0 Results found

Wpisz nazwę miejsca, aktywności lub czekogolwiek co Cię interesuje

Znaleźliśmy następujące pozycje {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} oraz {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} dla '{{ searchTerm }}'

0 Results found

{{ cardLists.others.label }}

Więcej wyników [{{ count.others.count - cardLists.others.searchItems.length }}]
Więcej wyników [{{ count.help.count - helpResultsData.length }}]

{{ cardSlider.label }}

Więcej wyników [{{ cardSlider.total - cardSlider.searchItems.length }}]
Więcej wyników [{{ count.help.count - helpResultsData.length }}]

Czujesz, że jeszcze nie trafiłeś/aś na to czego szukasz?

Nasi konsultanci zwiedzili kawał świata i chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami a na pewno pomożemy Ci zaplanować podróż Twoich marzeń!

Please complete details

Kontakt

Napisz do nas jeśli pytania dotyczące naszych wypraw lub aktywności lub potrzebujesz pomocy w organizacji podróży. Jeżeli natomaist Twoje pytanie dotyczy biletów lotniczych zakupionych online, należy skontaktować się z obsługą klienta.

Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole

Dziękujemy za Twoją wiadomość! Jeżeli Twoja sprawa jest pilna, postaramy się odpowiedzieć na nią tak szybko jak będzie to możliwe. 

 

Umów się na rozmowę telefoniczną, podczas której nasi konsultanci udzielą Ci porad dotyczących Twojej kolejnej podróży!

Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole

Dziękujemy za Twoją wiadomość i cieszymy się, że chcesz z nami porozmawiać o Twojej podróży :)

 

Czat Kontakt
Kontakt Czat

Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych KILROY

 I. ZASADY OGÓLNE

 1. KILROY Poland sp. z o.o. (zwany dalej „Organizatorem” lub „KILROY Poland”) zapewnia Klientom optymalne warunki odpoczynku w czasie imprez turystycznych. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych, sporządzone na podstawie Art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, określają prawa i obowiązki Klientów i KILROY Poland

 

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej, której organizatorem jest KILROY Poland (zwana dalej „Umową”), zostaje zawarta z chwilą pisemnej akceptacji przez klienta oferty otrzymanej od KILROY Poland drogą elektroniczną i zapłaty ceny, o której mowa w pkt.1-2.
 2. Przez Klientów rozumie się wszystkie osoby, w imieniu których Umowa została zawarta przez osobę potwierdzającą uczestnictwo w imprezie turystycznej.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji dokonuje jej również w imieniu wszystkich osób wskazanych na liście uczestników i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie warunków Umowy przez wszystkich uczestników. Osoba dokonująca rezerwacji musi być osobą pełnoletnią.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy (jej anulowaniu) należy przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected]
 5. Opis oferty, informacje dotyczące płatności, cennik oraz niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych stanowią integralną część Umowy.
 6. Zabrania się przekazywania KILROY Poland przez Klienta informacji niezgodnych z prawem.
 7. Klient może skorzystać z usług KILROY Poland świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jego system informatyczny spełnia następujące wymogi techniczne: połączenie z Internetem, posiadanie aktywnej skrzynki pocztowej i zainstalowanej przeglądarki internetowej.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest uiścić na rzecz KILROY Poland całość kwoty wskazanej w Umowie.
 2. Na żądanie Klienta, KILROY Poland może przedstawić Klientowi harmonogram płatności zaliczkowych (zwany dalej: „Harmonogramem Płatności”), którego Klient zobowiązany jest przestrzegać. Brak wpłaty ceny w terminach określonych w uzgodnionym Harmonogramie Płatności oznacza rezygnację Klienta z imprezy turystycznej. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w ust. XII niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
 3. Umowa staje się prawnie wiążąca z chwilą zapłaty ceny (wpłaty zaliczki).
 4. Cena imprezy turystycznej jest wyrażona w polskich złotych i obejmuje wszystkie podatki i usługi świadczone przez Organizatora, wskazane w opisie oferty.

IV. ZASTRZEŻENIE/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o świadczenie usług turystycznych do kwoty nie wyższej niż dwukrotność ceny imprezy turystycznej wobec każdego klienta. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do szkód na osobie.
 2. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu szkody poniesionej przez Klienta na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona we wszystkich przypadkach przewidzianych przepisami umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, w szczególności przepisami Konwencji z dnia 17 grudnia 1962 r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych (Dz.U. 1999 Nr 22 poz. 197), Konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Dz.U. 1933 Nr 8 poz. 49), wraz z Konwencją z dnia 18 września 1961 r. uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny (Dz.U. 1965 Nr 25 poz. 167) oraz Konwencji montrealskiej z dnia 28 maja 1999 r. o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Dz.U. 2007 Nr 37 poz. 235), wdrożonych w Unii Europejskiej Rozporządzeniem (WE) Nr 2027/97 (zmienionym Rozporządzeniem (WE) Nr 889/2002), Konwencji Ateńskiej z dnia 13 grudnia 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu (Dz.U. 1987 Nr 18 poz. 108), Konwencji z dnia 9 maja 1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) wraz z Załącznikiem A - Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu osób kolejami (CIV) (tekst jednolity: Dz.U. 2007 Nr 100 poz. 674, z późn. zm.).
 3. Odpowiedzialność Organizatora jest wyłączona, jeżeli wynika z:
  1. działań lub zaniechań po stronie Klienta,
  2. działań lub zaniechań po stronie osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli takich działań lub zaniechań nie dało się przewidzieć bądź im zapobiec,
  3. siły wyższej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie imprezy turystycznej dokonane na żądanie Klienta lub za jego zgodą. W takim przypadku należy złożyć oświadczenie, że Umowa została zmieniona na podstawie porozumienia stron. Organizator ponosi wówczas odpowiedzialność za należyte wykonanie zmienionej Umowy na zasadach ogólnych określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
 5. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących dokumentów paszportowych, przepisów celnych, przepisów dotyczących ochrony zdrowia oraz innych przepisów obowiązujących w kraju docelowym. Wszelkie koszty związane z naruszeniem powyższych przepisów ponosi Klient.

V. OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest zapewnić, że informacje przekazane Organizatorowi są prawdziwe i prawidłowe, w szczególności, że są one zgodne z danymi wskazanymi w dokumencie tożsamości/paszporcie. Informacje dotyczące wieku i studiów wymagają każdorazowego udokumentowania. Niezwykle istotne jest, aby imię i nazwisko podane na bilecie było zgodne z imieniem i nazwiskiem wskazanym w paszporcie/dokumencie tożsamości. W przeciwnym razie należy bezzwłocznie skontaktować się z KILROY Poland. Nieprzekazanie powyższej informacji KILROY Poland lub przekazanie nieprawidłowej informacji może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym anulowaniem rezerwacji imprezy turystycznej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dodatkowych kosztów związanych z przekazaniem nieprawidłowej informacji przez Klienta. W przypadku odmowy przyjęcia Klienta na pokład samolotu w związku z brakiem wymaganego dokumentu tożsamości/paszportu, wizy oraz dokumentów lekarskich (dotyczy również ruchu tranzytowego), Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty dodatkowe, z zastrzeżeniem, że Klient został poinformowany o wymogach paszportowych, wizowych i zdrowotnych. Powyższe ma również zastosowanie w przypadku odmowy przyjęcia Klienta na pokład samolotu w związku z agresywnym zachowaniem lub nieprzestrzeganiem innych kodeksów postępowania ustanowionych przez dowolny podmiot/organizację. Wszelkie dokumenty są wystawione na określoną osobę i nie podlegają przeniesieniu na rzecz innych osób.
 2. Klient jest zobowiązany stosować się do wytycznych i zaleceń przedstawicieli Organizatora, umożliwiających właściwą realizację programu imprezy turystycznej. Klient zobowiązany jest przestrzegać warunków transportu z i do miejsca docelowego, zasad przebywania w hotelu oraz miejsca i godzin zbiórki grupy.
 3. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa i zarządzeń, w tym dotyczących bezpieczeństwa (np. przepisów przeciwpożarowych, komunikatów policji, regulaminów portów lotniczych, itp.).
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu Organizatora, innych uczestników, hotelu, linii lotniczych, itp. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty spowodowane jego działaniami lub zaniechaniami bądź działaniami lub zaniechaniami osób małoletnich przebywających pod jego nadzorem lub pieczą. Po stwierdzeniu istnienia odpowiedzialności po stronie Klienta, zostanie ustalony termin płatności lub sposób usunięcia szkody.
 5. W przypadku naruszenia powyższych obowiązków przez Klienta, w szczególności, w przypadku niestosowania się do instrukcji i poleceń przedstawicieli Organizatora w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy turystycznej bądź innych uczestników, Organizator może wypowiedzieć Umowę z Klientem ze skutkiem natychmiastowym.

VI. DOKUMENTY PODRÓŻY

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, bilety elektroniczne i inne dokumenty podróży są wysyłane do Klienta drogą elektroniczną nie później niż na 10 dni przed wylotem/wyjazdem. Klient zobowiązany jest sprawdzić wszystkie dokumenty podróży bezzwłocznie po ich otrzymaniu. W szczególności, należy dokładnie sprawdzić plan podróży i bilety elektroniczne. Klient ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie, czy imię i nazwisko wskazane w jego dokumentach podróży i na biletach elektronicznych jest zgodne z imieniem i nazwiskiem wskazanym w paszporcie/dokumencie tożsamości. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, Klient zobowiązany jest bezzwłocznie skontaktować się z Organizatorem. Koszty związane z podaniem nieprawidłowych informacji ponosi Klient.
 2. Klient zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty podróży, tj. paszport (w przypadku krajów spoza Unii Europejskiej) / dowód osobisty (w przypadku krajów należących do Unii Europejskiej) oraz wizę turystyczną, jeżeli jest ona wymagana. Ponadto, Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej a także w innych krajach tranzytowych i kraju docelowym. Obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży dotyczy również dzieci, niezależnie od ich wieku.
 3. Przed podróżą, Klient powinien zapoznać się z informacjami i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi ważności dokumentów podróżnych, wizy, odpraw celnych, zdrowia, szczepień, bezpieczeństwa, ubezpieczenia w krajach docelowych, które to są dostępne na stronie internetowej Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://polakzagranica.msz.gov.pl/. Link do strony znajduje się zarówno na ofercie jak i potwierdzeniach udziału w podróży otrzymanych przez Klienta od Organizatora.

VII. PRZELOT

 

Wylot i przylot podlegają warunkom określonym w Konwencji warszawskiej z roku 1929, z późniejszymi zmianami i załącznikami dostosowanymi do przepisów prawa krajowego oraz Konwencji montrealskiej z roku 1999, zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (WE) Nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych.

Realizowanie podróży drogą lotniczą może podlegać zmianom z różnych przyczyn technicznych i programowych. Godziny przelotów podawane w chwili dokonywania rezerwacji lub w dokumentach podróży są godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianie (na przykład ze względu na bezpieczeństwo pasażerów, przejściowe przeciążenia międzynarodowych korytarzy powietrznych lub niekorzystne warunki atmosferyczne).

 1. do dokonania ponownej odprawy bagażowej po każdym transferze.
 2. KILROY Poland działa wyłącznie w charakterze pośrednika linii lotniczych. To linie lotnicze ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, zmiany i przypadki odwołania lotów.
 3. Wszystkie loty wskazane na bilecie muszą zostać zrealizowane w kolejności ich rezerwacji; w przypadku niezrealizowania lotu przez Klienta, kolejne loty są anulowane automatycznie. KILROY Poland nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, w tym koszty nowych biletów, w przypadku niestawienia się na lot.Klient zobowiązany jest zachować ostrożność w przypadku zakupu biletów niezależnych na loty łączone. W przypadku biletów wystawianych niezależnie, linie lotnicze nie są zobowiązane do zapewnienia Klientowi lotu alternatywnego w przypadku, gdy Klient spóźni się na swój lot na skutek opóźnienia innego lotu. Linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności za koszty nowych biletów, noclegu, itp. poniesione w związku z powyższym. W przypadku niezależnych biletów, Klient jest również zobowiązany.

VIII. ZMIANA CENY

 1. Cena imprezy turystycznej ustalana jest na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia Ceny imprezy turystycznej przed dniem wylotu/wyjazdu (nie później jednak, niż 20 dni przed dniem wylotu/wyjazdu) na skutek wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat pobieranych na usługi, w tym opłat lotniskowych, opłat z tytułu załadunku lub przeładunku w portach morskich i lotniskowych oraz kursów wymiany walut.

Przykład:

 

Opłata paliwowa (ropa):

Waluta obca:

 Podatki:

Cena:  2000 EUR

Cena: 500 USD kurs wymiany 0,8 = 400 EUR

Cena: 2000 EUR

Podwyżka cen ropy: 100 EUR             

Nowy kurs wymiany: 0,85

Podatek lotniskowy: 100 EUR

Nowa cena: 2100 EUR

Nowa cena:  425 EUR

Podwyższenie podatku lotniskowego do 150 EUR

 

 

Nowa cena: 2150 EUR

IX. ZMIANA ŚWIADCZEŃ

 1. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy i przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, Organizator będzie zmuszony zmienić istotne warunki Umowy zawartej z klientem z przyczyn pozostających poza jego kontrolą, Organizator bezzwłocznie poinformuje Klienta o powyższym. W takim przypadku Klient potwierdzi, w ciągu trzech dni od otrzymania powiadomienia od Organizatora, o zmianie istotnych warunków Umowy, jednakże nie później niż 24 godziny przed wylotem/wyjazdem, że akceptuje zmienione warunki Umowy lub że rezygnuje z imprezy turystycznej, z zastrzeżeniem zwrotu poniesionych opłat w pełnej wysokości.
 2. W przypadku niewykonania przez Organizatora istotnych usług w czasie trwania imprezy turystycznej, Organizator będzie zobowiązany do wykonania odpowiednich usług zastępczych bez obciążania Klienta jakimikolwiek dodatkowymi kosztami z tego tytułu. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżki ceny w przypadku wykonania usługi zastępczej o takiej samej lub wyższej jakości. Za usługę o co najmniej tej samej jakości uważa się ekwiwalent o standardzie odpowiadającym co najmniej standardowi usługi pierwotnej.

X. DOPŁATY NA MIEJSCU

 1. Klient zobowiązany jest do uiszczenia na miejscu części kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie turystycznej. Koszty te obejmują zazwyczaj (o ile oferta nie przewiduje inaczej): bilety wstępu do niektórych obiektów - płatne u pilotów lub w kasach biletowych niektórych obiektów turystycznych, wycieczki dodatkowe - płatne w miejscu docelowym u rezydentów oraz inne opłaty, w tym: koszty napojów do obiadu i kolacji (jeżeli nie wykupiono opcji all inclusive), koszty przewozu bagażu nietypowego (np. desek windsurfingowych, sprzętu do gry w golfa, sprzętu do nurkowania, wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich) z lotniska do hotelu i z powrotem, opłaty za korzystanie z leżaków na plaży, opłaty za korzystanie z telefonu w pokoju hotelowym, opłaty za korzystanie z minibaru, kaucję zwrotną za korzystanie z klimatyzacji, itp. Tego rodzaju dopłaty wymienione są w opisie świadczeń lub opisie obiektu. Ich nieuiszczenie może skutkować odmową realizacji świadczeń przez właściciela obiektu.
 2. Wiele portów i linii lotniczych pobiera miejscowe podatki lub dopłaty wyjazdowe. Są to koszty nakładane przez port lotniczy lub kraj wylotu/wyjazdu. Są one często uwzględnione w cenie biletu lotniczego, jednakże w określonych krajach Klient zobowiązany jest uiścić podatek wyjazdowy indywidualnie na rzecz władz w walucie lokalnej. Klient zobowiązany jest upewnić się, że posiada środki w walucie lokalnej przy odlocie/wyjeździe, w celu uiszczenia ewentualnego podatku wyjazdowego, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Organizatora.
 3.  

XI. ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. Organizator może odwołać imprezę turystyczną w dowolnym momencie, jeżeli wynika to z działania siły wyższej (np. katastrof naturalnych, działań wojennych, zagrożeń terrorystycznych, itp.).
 2. Organizator może również odwołać imprezę turystyczną w przypadku, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż minimalna liczba określona w Umowie (jeżeli wykonanie usługi uzależnione jest od minimalnej liczby uczestników). W takim przypadku, Klient zostanie poinformowany na piśmie o powyższym w terminie określonym w Umowie.
 3. W przypadku odwołania imprezy turystycznej przez Organizatora z przyczyn wymienionych w pkt. XI.1 i XI.2, Organizator zwróci całość kwoty zapłaconej przez Klienta. Klient nie jest uprawniony do dochodzenia dodatkowych roszczeń o odszkodowanie.

XII. REZYGNACJA Z PODRÓŻY LUB ZMIANA TERMINU BĄDŹ PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA NA ŻĄDANIE KLIENTA

 1. Klient może zrezygnować z imprezy turystycznej w każdym czasie. W takim przypadku, niezależnie od przyczyny rezygnacji, Klient jest zobowiązany, na podstawie Art. 746 w związku z Art. 750 Kodeksu cywilnego, do zwrotu na rzecz Organizatora:
  1. Opłaty KILROY za anulowanie wyjazdu w wysokości 315 PLN (za osobę, za rezerwację)
  2. Opłaty za anulowanie wyjazdu dla lokalnych organizatorów poszczególnych elementów imprezy turystycznej (zakwaterowanie, wycieczka, bus pass, wynajem samochodu itp.), która pokrywa koszt już poniesiony związany z organizacją imprezy turystycznej. Opłata ta stanowi najczęściej pewien procent ceny udziału w wyprawie i jej wysokość zależy od organizatora, typu produktu oraz terminu złożenia rezygnacji. Opłaty te są dostępne w ofercie podróży (akapit: „Zasady i koszty rezygnacji uczestnika z wyjazdu”) stanowiącej integralną część umowy. Rezygnacje z biletów lotniczych przez Klienta podlegają specjalnym zasadom, które są wyszczególnione w wyżej wspomnianej ofercie podróży w akapicie „Bilet lotniczy”.
 2. Zgodnie z powyższymi zasadami, Klient ponosi koszty rezygnacji z imprezy również w przypadku niestawienia się na lotnisku lub miejscu zbiórki o godzinie określonej w dokumentach podróży, bądź w przypadku, gdy rozpoczęcie imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak koniecznych dokumentów takich jak paszport lub wymagana wiza. Jeżeli Klient nie powiadomił Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w imprezie przed jej rozpoczęciem, Klient zobowiązany jest poinformować Organizatora o powyższym do końca pierwszego dnia jej trwania.
 3. Organizator ma prawo do potrącenia kosztów rezygnacji na zasadach określonych powyżej.
 4. Możliwość zmiany miejsca wylotu/wyjazdu, terminu imprezy lub hotelu na żądanie Klienta zależy każdorazowo od dostępności ofert. W przypadku, gdy taka zmiana następuje poprzez rezygnację z pierwotnej imprezy turystycznej objętej Umową, przy jednoczesnym założeniu nowej rezerwacji, rezerwacja ta oznacza rezerwację nowej imprezy turystycznej. Klient decydujący się na taką zmianę zobowiązany będzie do pokrycia kosztów z nią związanych. Wysokość takich kosztów oblicza się przy odpowiednim zastosowaniu zasad dotyczących kosztów rezygnacji z imprezy. W pozostałych przypadkach, koszt zmian w rezerwacji dokonywanych na żądanie klienta będzie indywidualnie potwierdzany z klientem przed jego naliczeniem. W przypadku dokonania zmian w rezerwacji, środki pieniężne wpłacone przez Klienta na poczet pierwotnej imprezy turystycznej (pomniejszone o wszelkie koszty związane z takimi zmianami) zostaną zaliczone na poczet rezerwacji nowej imprezy. Ewentualna nadwyżka po stronie Organizatora zostanie zwrócona Klientowi w terminie 21 dni od daty dokonania zmiany. W przypadku, gdy Klient będzie zobowiązany do dokonania dodatkowych płatności na rzecz Organizatora w celu zrealizowania powyższych zmian, Organizator i Klient uzgodnią indywidualnie termin takich płatności.
 5. Jeżeli zmiana miejsca wylotu/wyjazdu, terminu imprezy lub hotelu nie będzie możliwa ze względu na brak dostępności ofert, Klient i Organizator pozostają związani pierwotną umową, chyba że Klient dokona całkowitej rezygnacji z imprezy.

XIII. REKLAMACJE

 1. Jeżeli w czasie trwania imprezy turystycznej Klient uzna, że Umowa wykonywana jest w sposób wadliwy, Klient zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o powyższym fakcie lokalnego organizatora, który w miarę możliwości ma obowiązek naprawić takie wadliwe wykonywanie na miejscu. W przypadku, gdy lokalny organizator jest niedostępny/nie można się z nim skontaktować lub nie jest w stanie znaleźć satysfakcjonującego dla Klienta rozwiązania, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem. Przez obowiązek „niezwłocznego” zgłoszenia reklamacji należy rozumieć zgłoszenie przy najbliższej sposobności (w rozumieniu Art. 16b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych).
 2. Niezależnie od zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Klient może złożyć Organizatorowi reklamację wskazującą uchybienia i określającą żądania Klienta, nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Reklamację należy sporządzić na piśmie i przesłać do Organizatora na adres [email protected].
 3. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego, opóźnień oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego podlegają postanowieniom Konwencji warszawskiej z 1929 r. ze zmianami i załącznikami, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów). W przypadku zaginięcia bagażu klienta, klient zobowiązany jest bezzwłocznie, przed opuszczeniem portu lotniczego, wypełnić i złożyć Raport Niezgodności Własności (PIR) do odpowiednich linii lotniczych. Klient ma prawo złożyć reklamację do przedstawiciela właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa).

XIV. UBEZPIECZENIE

 1. Każdy Klient, który uczestniczy w imprezie turystycznej zakupionej w KILROY, objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem: kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), bagażu oraz OC.
 2. Suma ubezpieczenia na osobę na jedną imprezę turystyczną wynosi:
  1. ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) – bez limitu
  2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – trwały uszczerbek na zdrowiu maks. 55,000 EUR, śmierć 5,000 EUR.
  3. ubezpieczenie bagażu – maks. 2,500 EUR
  4. ubezpieczenie OC – maks. 500,000 EUR
 3. Organizator informuje Klienta o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy w przypadku nagłej poważnej choroby, ciąży, utraty pracy, itp. Przedmiot ubezpieczenia dostępnego za dodatkową opłatą stanowią koszty rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 4. Zasady, zakres ubezpieczenia i wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia, przekazane Klientowi w ofercie jak i z dokumentami podróży.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459) oraz przepisy Ustawy o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1553, ze zm.). Wszelkie spory będą rozstrzygane przez strony w sposób polubowny a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, przez właściwy sąd miejscowy. Nieważność poszczególnych postanowień umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych pozostaje bez wpływu na ważność całości porozumienia stron.